Gebruikersvoorwaarden Macintosh retail group

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE JE REGISTREERT. HIER WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR DE DEELNAME AAN HET SCHOENENPANEL.

Algemeen
Het Schoenenpanel is het panel van Macintosh Retail Group. Meld je je aan als lid van het Schoenenpanel, dan stem je in met deze Gebruikersvoorwaarden. Met je inschrijving bevestig je dat je deze informatie hebt gelezen. Als je niet met deze Gebruikersvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij jezelf niet te registreren voor het Schoenenpanel.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Macintosh Retail Group, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dien je de volgende zogenaamde "copyright-vermelding" in alle kopieën op te nemen: Copyright © Macintosh Retail Group. Alle rechten voorbehouden. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:
- een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
- (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Inhoud
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Macintosh Retail Group garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Macintosh Retail Group, waaronder mede verstaan, de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit jouw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Macintosh Retail Group in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door jou verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Door jou verstrekte informatie
Indien je informatie aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je je medewerking aan een onderzoek verleent, gaat je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
Op bepaalde onderdelen van de website (bijvoorbeeld de forumdiscussie) kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Vrijwillige deelname
De deelname aan het Schoenenpanel is vrijwillig. Je mag te allen tijde zelf bepalen of je deelneemt aan onderzoeken of niet, en je kunt jezelf altijd uitschrijven op de website.

Persoonsgegevens en verwijzing naar Privacyverklaring
Indien je op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals je naam en e-mailadres, is onze Privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan om deze Privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

Prijzen
Macintosh Retail Group verloot onder de deelnemers van de onderzoeken prijzen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Er geldt voor een door de winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Op de website worden onder “Prijswinnaars” zowel de prijzen als de prijswinnaars bekend gemaakt.

Contact
Indien je een vraag of een klacht hebt over deze website neem dan contact op met vragen@schoenenpanel.nl.

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen. Op deze Gebruiksvoorwaarden en op jouw gebruik van het Schoenenpanel is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Privacyverklaring Macintosh retail group

Algemeen
Het Schoenenpanel is het panel van Macintosh Retail Group. In deze Privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe Macintosh Retail Group deze gegevens gebruikt.

Doeleinden verzamelen gegevens
Bij registratie op de website wordt gevraagd je (persoons)gegevens te verstrekken, zoals je naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens worden door Macintosh Retail Group gebruikt om je uit te nodigen voor onderzoek en voor het uitvoeren van analyses. Daarnaast heeft Macintosh Retail Group de mogelijkheid om communicatie uitingen te richten naar deze e-mailadressen. Je antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en dus nooit doorgegeven aan derden. In de onderzoeken waar Macintosh Retail Group je voor uitnodigt wordt gevraagd om je mening of ervaring over tal van onderwerpen. Deze gegevens worden door GfK gebruikt voor analysedoeleinden om onze dienstverlening naar van Macintosh Retail Group te verbeteren.
Het Schoenenpanel richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat Macintosh Retail Group je uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. Je mag te allen tijde zelf bepalen of je deelneemt aan de onderzoeken. Je bent vrijwillig lid van Schoenenpanel en je kunt jezelf altijd uitschrijven op de website van Schoenenpanel.

Op wat voor andere manier wordt informatie verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een 'cookie' is een pakketje informatie dat door een webserver aan je browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van je computer. Een cookie brengt geen schade toe aan je computer. Cookies worden gebruikt om je deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat je geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt of dat je niet dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen. Daarnaast worden cookies ingezet voor onderzoeksdoeleinden, waarbij je privacy uiteraard gegarandeerd wordt. Je kunt een cookie ten alle tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van je browser aan te passen.

Bescherming van de gegevens
Macintosh Retail Group en GfK dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze website wordt gehost door marktonderzoekbureau GfK. GfK is contractueel verplicht om de (persoons)gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de websites worden beveiligd met firewalls.

Welke rechten heb je?
Je hebt het recht Macintosh Retail Group te vragen welke (persoons)gegevens zij van je verwerkt. Macintosh Retail Group zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je Macintosh Retail Group verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kun je aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

Contact
Indien je een vraag of een klacht heeft over deze website neem dan contact op met vragen@schoenenpanel.nl.

Hosting en uitvoerende partij
GfK is een onafhankelijk markonderzoekbureau dat zorg draagt voor het technisch beheer van de website, de dataverzameling, het databasebeheer en de statistische analyses ten aanzien van het Schoenenpanel. GfK houdt zich bij online onderzoeken aan de richtlijnen die zijn uitgevaardigd door ESOMAR, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus. Daarnaast volgt GfK de richtlijnen uitgegeven door de Nederlandse vereniging voor markt- en beleidsonderzoek (MarktOnderzoekAssociatie, kortweg MOA genaamd).

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Privacyverklaring aan te brengen. Op de Gebruikersvoorwaarden en je gebruik van het Schoenenpanel is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.